raffaello eroico

Scripta Manent

MMXXII

Poudre de Garonne

MMXX

Le défi chinois

MMXX

Ave Maria

MMXIX